Laatst bijgewerkt op 5 april 2024

OVEREENKOMST MET ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN

Wij zijn insideSCM B.V. ("Bedrijf," "wij," "ons," "onze"), een bedrijf geregistreerd in Nederland op Eikenwal 6, Helmond, Noord Brabant 5706 LJ. Ons btw-nummer is NL819460291B01.

Wij beheren de website insidescm.com (de "Site"), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de "Juridische Voorwaarden") (gezamenlijk de "Diensten").

We zijn graag getuige van onze klanten die zichzelf heruitvinden, individuen die hun ware potentieel ontdekken en samen de toekomst vormgeven. Wij geloven in echte expertise en betekenisvolle relaties. Ons doel is om verwachtingen te overtreffen, met oprechte toewijding, transparantie en aandacht voor onze klanten. Met andere woorden, we helpen onze klanten met onze SAP- en Supply Chain-knowhow, zodat ze continu kunnen verbeteren, voordelen kunnen behalen en succesvol kunnen zijn op de markt. Nu en in de toekomst.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@insidescm.com of per post naar Eikenwal 6, Helmond, Noord Brabant 5706 LJ, Nederland.

Deze Juridische Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u, als individu of namens een entiteit ("u"), en insideSCM B.V., met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat door toegang te krijgen tot de Diensten, u alle Juridische Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan al deze Juridische Voorwaarden. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET ALLEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Diensten worden geplaatst, zijn hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door verwijzing. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Juridische Voorwaarden. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" datum van deze Juridische Voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om specifieke kennisgeving te ontvangen van dergelijke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek deze Juridische Voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U zult worden onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in eventuele herziene Juridische Voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Diensten na de datum waarop dergelijke herziene Juridische Voorwaarden zijn geplaatst.

De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Diensten niet gebruiken of zich registreren.

Wij raden u aan een kopie van deze Juridische Voorwaarden af te drukken voor uw administratie.

INHOUDSOPGAVE

 1. ONZE DIENSTEN
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 3. GEBRUIKERSVERTROUWELIJKHEDEN
 4. VERBODEN ACTIVITEITEN
 5. GEBRUIKERSGEGENEREERDE BIJDRAGEN
 6. BIJDRAGENLICENTIE
 7. DIENSTENBEHEER
 8. PRIVACYBELEID
 9. TERMEN EN BEËINDIGING
 10. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
 11. TOEPASSELIJK RECHT
 12. GESCHILLENBESLECHTING
 13. CORRECTIES
 14. DISCLAIMER
 15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
 16. VRIJWARING
 17. GEBRUIKERSGEGEVENS
 18. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
 19. DIVERSEN
 20. NEEM CONTACT MET ONS OP

1. ONZE DIENSTEN

De verstrekte informatie bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarbij ons zou worden onderworpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijke jurisdictie of land. Dientengevolge doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanuit andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze intellectuele eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze diensten, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen in de diensten (gezamenlijk de "Inhoud"), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken").

Onze inhoud en merken zijn beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.

De inhoud en merken worden in of via de diensten "ZOALS ZE ZIJN" geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Uw gebruik van onze diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze juridische voorwaarden, inclusief de sectie "VERBODEN ACTIVITEITEN" hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:

 • toegang te krijgen tot de diensten; en
 • een kopie van een deel van de inhoud te downloaden of af te drukken waarop u op juiste wijze toegang heeft verkregen.
 • uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze juridische voorwaarden, mag geen enkel deel van de diensten en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de diensten, inhoud of merken anders dan zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze juridische voorwaarden, richt dan uw verzoek aan: info@insidescm.com. Als we u ooit toestemming geven om een deel van onze diensten of inhoud te plaatsen, reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de diensten, inhoud of merken en ervoor zorgen dat eventuele auteursrechten of eigendomsrechten worden vermeld of zichtbaar zijn bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze inhoud.

Wij behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend met betrekking tot de diensten, inhoud en merken.

Elke schending van deze intellectuele eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze juridische voorwaarden en uw recht om onze diensten te gebruiken, zal onmiddellijk worden beëindigd.

Uw inzendingen

Lees deze sectie en de sectie "VERBODEN ACTIVITEITEN" zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt om te begrijpen (a) de rechten die u ons geeft en (b) de verplichtingen die u heeft wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de diensten.

Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de diensten te sturen ("Inzendingen"), gaat u ermee akkoord ons alle intellectuele eigendomsrechten in een dergelijke inzending toe te wijzen. U gaat ermee akkoord dat wij deze inzending zullen bezitten en gerechtigd zullen zijn tot de onbeperkte gebruik en verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons inzendingen te sturen via een deel van de diensten:

 • bevestigt u dat u onze "VERBODEN ACTIVITEITEN" hebt gelezen en ermee instemt en zult u geen inzending plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de diensten die illegaal, lastigvallend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, onwaar, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend is;
 • voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van alle morele rechten op een dergelijke inzending;
 • garandeert dat een dergelijke inzending origineel is voor u of dat u de nodige rechten en licenties heeft om dergelijke inzendingen in te dienen en dat u volledige autoriteit heeft om ons de hierboven genoemde rechten te verlenen met betrekking tot uw inzendingen;
 • garandeert en verklaart dat uw inzendingen geen vertrouwelijke informatie vormen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzendingen en u stemt uitdrukkelijk in met het vergoeden van alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of (c) de toepasselijke wetgeving.

3. GEBRUIKERSVERKLARINGEN

Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat: (1) u de wettelijke bevoegdheid heeft en akkoord gaat met deze Juridische Voorwaarden; (2) u geen minderjarige bent in de rechtsgebied waarin u woont; (3) u de Diensten niet zult openen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, zoals een bot, script of anderszins; (4) u de Diensten niet zult gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel; en (5) uw gebruik van de Diensten geen inbreuk zal maken op enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien u onjuiste, onnauwkeurige, niet actuele of onvolledige informatie verstrekt, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren.

4. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Diensten niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij de Diensten beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met enige commerciële activiteit, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Diensten gaat u ermee akkoord om niet te:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Diensten ophalen of verzamelen, direct of indirect, om een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers misleiden, bedriegen of misleiden, vooral bij een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Beveiligingsgerelateerde functies van de Diensten omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of de kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Diensten en/of de daarin opgenomen inhoud.
 • Ons en/of de Diensten in onze mening schaden, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Informatie verkregen van de Diensten gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, misbruiken of schade toe te brengen.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • De Diensten gebruiken op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Ongeoorloofd inlijsten van of linken naar de Diensten.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu plaatsen van repetitieve tekst), dat interferentie veroorzaakt met het ononderbroken gebruik en plezier van een partij van de Diensten of wijzigingen, beperkt, verstoort, wijzigt of interfereert met het gebruik, de functies, de werking of het onderhoud van de Diensten.
 • Geautomatiseerd gebruik maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van gegevensmining, robots of vergelijkbare gegevensverzameling en -extractietools.
 • Het auteursrecht of andere eigendomsrechten uit enige inhoud verwijderen.
 • Proberen om een andere gebruiker of persoon na te bootsen of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief, maar niet beperkt tot, heldere grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere vergelijkbare apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").
 • Het functioneren, de werking of het onderhoud van de Diensten belemmeren, verstoren of een onevenredige last veroorzaken voor de Diensten of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Diensten.
 • Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Diensten aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Pogingen om maatregelen van de Diensten te omzeilen die bedoeld zijn om toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken, of een deel van de Diensten.
 • De software van de Diensten kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Diensten ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse engineeren.
 • Behalve zoals het gevolg kan zijn van standaardzoekmachine- of internetbrowsergebruik, elk geautomatiseerd systeem gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, spinnen, robots, cheat utility's, scrapers of offline lezers die toegang hebben tot de Diensten, of elk ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of starten.
 • Een aankoopagent of inkoopagent gebruiken om aankopen te doen op de Diensten.
 • Ongeoorloofd gebruik maken van de Diensten, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden, of gebruikersaccounts maken met geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 • De Diensten gebruiken als onderdeel van enige inspanning om met ons te concurreren of anderszins de Diensten en/of de Inhoud te gebruiken voor enige inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.

5. GEBRUIKERSGEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Diensten bieden gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen.

6. BIJDRAGE LICENTIE

U en de Diensten komen overeen dat wij toegang kunnen hebben tot, opslaan, verwerken en gebruik kunnen maken van alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Diensten in te dienen, stemt u ermee in dat wij dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor elk doel zonder compensatie aan u.

7. BEHEER VAN DE DIENSTEN

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Juridische Voorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan de autoriteiten; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, de toegang daartoe te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of uit te schakelen (voor zover technisch haalbaar); (4) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, te verwijderen van de Diensten of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Diensten beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om het juiste functioneren van de Diensten te vergemakkelijken.

8. PRIVACYBELEID

Wij hechten waarde aan gegevensprivacy en -beveiliging. Bekijk ons Privacybeleid: https://insidescm.com/en/privacy-verklaring. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Wees ervan bewust dat de Diensten worden gehost in Nederland. Als u de Diensten vanuit een ander deel van de wereld gebruikt met wetten of andere vereisten die de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens regelen en die verschillen van de toepasselijke wetten in Nederland, dan gaat u door met het gebruik van de Diensten, akkoord met de overdracht van uw gegevens naar Nederland, en geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens over te dragen en te verwerken in Nederland.

9. DUUR EN BEEINDIGING

Deze Juridische Voorwaarden blijven volledig van kracht tijdens uw gebruik van de Diensten. ZONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ELKE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR HET SCHENDEN VAN ENIGE GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF VERBINTENIS IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEEFT GEPLAATST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN.

Indien wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om zich opnieuw te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het zoeken naar civiele, strafrechtelijke en injunctieve verlichting.

10. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment of om welke reden dan ook de inhoud van de Diensten te wijzigen, aan te passen of te verwijderen naar ons eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving. Wij hebben echter geen verplichting om enige informatie op onze Diensten bij te werken. Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.

Wij kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren met betrekking tot de Diensten, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment of om welke reden dan ook de Diensten te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om tijdens enige downtime of stopzetting van de Diensten toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten. Niets in deze Juridische Voorwaarden zal worden uitgelegd als een verplichting voor ons om de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Juridische Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, bezit u bovendien de bescherming die aan u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet in uw land van verblijf. insideSCM B.V. en uzelf komen beide overeen om zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Helmond, wat betekent dat u een claim kunt indienen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden in Nederland, of in het EU-land waarin u verblijft.

12. GESCHILOPLOSSING

Bindende Arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de Partijen bij deze Juridische Voorwaarden zal worden bepaald door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de Arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum van Arbitrage met zijn zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat het verzoek tot arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule de aanvaarding vormt. De zetel van arbitrage zal Helmond, Nederland zijn. De taal van de procedure zal Nederlands zijn. De toepasselijke regels van het materiële recht zullen het recht van Nederland zijn.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de Partijen individueel. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of autoriteit voor enig geschil om te worden beslecht op basis van collectieve actie of om gebruik te maken van procedures voor collectieve actie; en (c) is er geen recht of autoriteit voor enig geschil om te worden ingediend in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of enige andere personen.

Uitzonderingen op Arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet zijn onderworpen aan de bovenstaande bepalingen inzake bindende arbitrage: (a) geschillen die tot doel hebben de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of betrekking hebben op de geldigheid daarvan; (b) geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy, of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot het verkrijgen van een injunctie. Indien deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zullen geen van beide Partijen ervoor kiezen om enig geschil te onderwerpen aan arbitrage dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken vermeld voor jurisdictie hierboven, en de Partijen komen overeen om zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

13. CORRECTIES

Er kunnen op de Diensten informatie staan die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

14. DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN 'AS-IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VOOR UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE TOEPASSINGEN DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE DIENSTEN, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN NAAR OF VIA DE DIENSTEN DOOR ENIGE DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ENIGE FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE VIA DE DIENSTEN WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING, GARANTIE OF ASSUMEREN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST DIE WORDT GEPUBLICEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE DIENSTEN, EEN GEKOPPELDE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WORDT VERMELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN LEVERT. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID GEBRUIKEN WAAR DAT GEPAST IS.

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF STRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLOREN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADES DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

16. VRIJWARING

U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, tegen enige verlies, schade, aansprakelijkheid, vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten en -kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Diensten; (2) schending van deze Juridische Voorwaarden; (3) enige schending van uw voorstellingen en garanties zoals uiteengezet in deze Juridische Voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige opzettelijk schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Diensten met wie u via de Diensten bent verbonden. Onverminderd het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle over te nemen van enige zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra we hiervan op de hoogte zijn.

17. GEBRUIKERSGEGEVENS

We zullen bepaalde gegevens die u naar de Diensten verzendt behouden met als doel het beheer van de prestaties van de Diensten, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u heeft ondernomen met behulp van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons voortvloeiend uit een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

18. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Diensten, het sturen van e-mails naar ons en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicaties. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicaties, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties die wij u elektronisch verstrekken, via e-mail en op de Diensten, voldoen aan elke wettelijke eis dat een dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, ORDERS EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN DOCUMENTEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige wetten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enige rechtsgebied die een originele handtekening of levering of behoud van niet-elektronische documenten vereisen, of betalingen of het verlenen van kredieten op andere wijze dan elektronische wijze.

19. DIVERSEN

Deze Juridische Voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Diensten zijn geplaatst of met betrekking tot de Diensten vormen de volledige overeenkomst en het volledige begrip tussen u en ons. Onze nalatigheid om een recht of bepaling van deze Juridische Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Juridische Voorwaarden werken tot het volle omvang toegestaan door de wet. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen op elk moment aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalaten om op te treden veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Juridische Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling als afzonderlijk van deze Juridische Voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeidsverhouding of agentschapsrelatie tussen u en ons gecreëerd als gevolg van deze Juridische Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat deze Juridische Voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij deze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Juridische Voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze Juridische Voorwaarden uit te voeren.

20. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht over de Diensten op te lossen of om verdere informatie te ontvangen over het gebruik van de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via:

insideSCM B.V.

Eikenwal 6

5706 LJ Helmond

Nederland

info@insidescm.com

Contact

Heeft u een vraag over onze diensten? Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Of wilt u graag ons team versterken? Neem dan contact op met het aangegeven formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk terugkomen op uw vraag.

E-mail ons

info@insidescm.com

Bezoek ons

Coltbaan 1-19 | 3439 NG Nieuwegein | Nederland

Openingstijden

Ma - Vr | 09:00 - 18:00